Otnäs Te-förening (oTF)

oTF erhöll underföreningsstatus inom Tekniska Högskolans Studentkår år 1984 och upphörde att existera som underförening år 1997. Sedermera har även THS upphört att existera som självständig organisation och uppgått i Aalto-universitetets Studentkår.

Som föreningens namn förtäljer var drycken te och därtill hörande begrepp ytterst väsentliga för verksamheten. oTF:s avsikt var att utveckla te-kulturen samt att befrämja kännedomen om te, dit även jägerte räknades. Även den kulturella verksamheten var omfattande. Opera, teater, konserter och liknande stod ofta på programmet. Exkursioner ordnades också, med mycket varieranden anknytningar. Vår förening syntes utåt. Som exempel härpå kan nämnas te-servering vid olika jippon deltagande i evenemang även utanför Otnäs gränser. Vi drack te, blev gamla!

oTF gav ut medlemstidningen Tebladet i såväl pappers- som online-version.

Oberoende av oTFs nedläggelse verkar fortfarande den isentropiskt expanderande Kalkonklubben.

Såvitt vi vet var oTF världens första teförening på webben. Det enda liknande vi hittade var Steve Nelsons <snelson@netcom.com> te-sida , som fick ett nytt hem hos oTF efter att ha blivit vräkt från www.seas.upenn.edu.


gson@araneus.fi, tkullber@otax.tky.hut.fi